تهران،
خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گلستان، خیابان گلستانک، کوچه خرسند شرقی، شماره ۱۷، در کوچک
کد پستی: ۱۹۶۶۷۴۴۹۱۳
تلفن: ۲۶۲۳۲۲۳۵، فکس: ۲۶۲۳۲۷۵۴
info@kargadan.com